http://www.zaichatko.zp.ua/admin/images/children-5.gif НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ , ЯКІ РЕГЛАМЕНТУЮТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ ДНЗ

Дошкільний навчальний заклад № 274 «Зайчатко» в своїй діяльності керується такими нормативно – правовими документами:

 1. Конституція України;
 2. Закон України «Про освіту»;
 3. Закон України «Про дошкільну освіту;
 4. Закон України «Про охорону дитинства»;
 5. Конвенція про права дитини;
 6. Закон України «Про фізичну культуру і спорт»;
 7. Закон України «Про засади державної мовної політики»;
 8. Базовий компонент дошкільної освіти;
 9. Статутом дошкільного навчального закладу;
 10. Положенням про дошкільний навчальний заклад, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003р. № 305 ;
 11. Листом Міністерства освіти і науки України «Про організацію та зміст навчально – виховного процесу в дошкільних навчальних закладах».
 12. Діяльність дошкільного закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

   - збереження та зміцнення фізичного, психічного, духовного здоров’я дитини;

   - виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв,

   - державної мови, національних цінностей українського народу, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;

   - формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;

   - виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти;

   - здійснення соціально-педагогічного патронату сім’ї;

   - забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.

  Відповідно до Закону України «Про засади державної мовної політики», Конституції України та Статуту ДНЗ у дошкільному навчальному закладі визначена українська мова навчання і виховання.

  Прийом дітей до дошкільного закладу здійснюється у відповідності до ст. 34 Закону України «Про освіту», ст. 36 Закону України «Про дошкільну освіту», п.6, Положення про дошкільний навчальний заклад, Листа Міністерства освіти і науки України «Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу» № 1/9-389 від 25.05.2011р.: керівником протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної картки про стан здоров’я дитини, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження, направлення територіального віділлу освіти Комунарського району. До переліку обов’язкових документів, за ведення, формування і збереження яких відповідає завідувач, внесено «Документи про зарахування дитини в ДНЗ».

  Відрахування дітей з дошкільного закладу здійснюється у відповідності до п.12 «Положення про дошкільний заклад», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305 (із змінами). Переведення дитини з однієї вікової групи до іншої, формування новостворених груп здійснюється наприкінці оздоровчого періоду (серпень).

  За дитиною зберігається місце у дошкільному закладі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній період (75 календарних днів).


  ПРАВА ДИТИНИ У СФЕРІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ:

  • безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;
  • захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди їх здоров’ю, моральному та духовному розвитку;
  • захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;
  • здоровий спосіб життя.
  ПРАВА БАТЬКІВ АБО ОСІБ, ЯКІ ЇХ ЗАМІНЮЮТЬ:
  • обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування дошкільного закладу;
  • звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;
  • брати участь в покращенні організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази дошкільного закладу на підставі договору між дошкільним закладом та батьками;
  • відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;
  • захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді.
  РОЛЬ СІМ'Ї У ДОШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ

  1. Сім’я зобов’язана сприяти здобуттю дитиною освіти у дошкільних та інших навчальних закладах або забезпечити дошкільну освіту в сім'ї відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти.

  2. Відвідування дитиною дошкільного навчального закладу не звільняє сім'ю від обов’язку виховувати, розвивати і навчати її в родинному колі.

  3. Батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність перед суспільством і державою за розвиток, виховання і навчання дітей, а також збереження їх життя, здоров'я, людської гідності.

  (Закон України «Про дошкільну освіту», стаття №8)